Výzkumné záměry, institucionální podpora

Projekty institucionální podpory

COOPERATIO Q16 : Oborové didaktiky (2022-2026)

Koordinátor: Antonín Jančařík

PROGRES Q17: Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu (2017-2021)

Koordinátorka: Radka Wildová

PRVOUK P15: Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání (2012-2017)

Koordinátorka: Radka Wildová

UNCE 204001/2012: Centrum výzkumu základního vzdělávání (2012-2017)

Hlavní řešitelka: Eliška Walterová

Výzkumné záměry

J13/98:114100004, 1998–2004: Kultivace matematického myšlení a vzdělanosti v Evropské kultuře

Anotace: Výzkum je zaměřen na fylogenezi matematického myšlení v evropské kultuře a ontogenezi matematického myšlení žáka (do 16 let). Je zaměřen na hledání fenoménů, pomocí nichž je možné popsat a analyzovat jak vývojové,tak krátkodobé myšlenkové procesy. Snažíme se odhalovat mechanismy, kterými jsou tyto procesy řízeny, a implementovat je do školních situací. Věříme, že tím přispějeme ke zlepšení vyučovacího prostředí pomocí konstruktivníhopřístupu k edukačním strategiím. Výzkum je též zaměřen na studium vzájemného ovlivňování antropomatematiky a filozofie výchovy a důsledků, které z toho vyplývají pro přípravu učitelů.

MSM 0021620862, 2007–2013: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání

Anotace: Výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání směřuje k systémovému řešení profesionalizace učitelství v podmínkách české kurikulární reformy a evropského vzdělávacího kontextu. Cíle jsou formulovány ve třech základních oblastech zkoumání. 1. Analyzovat proměny učitelské profese, identifikovat klíčové profesní kompetence ve vazbě na měnícící se pojetí cílů, obsahů a strategií školního vzdělávání. 2. Vytvořit teoretické zázemí pro proměnu kurikula učitelského vzdělávání, zejména pedagogicko-psychologické a oborově didaktické přípravy. 3. Koncipovat model profesního rozvoje učitelů a ověřovat nové přístupy k dalšímu vzdělávání učitelů.

MŽP SP/4H6/142/08, 2008-2010 Návrh aktualizovaných výukových modelů, rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí (E-V-Learn)

Donor: Ministerstvo životního prostředí
Anotace: Cílem projektu je návrh ucelené metodiky environmentálního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj formou e-learningu. Formulace cílů a nástrojů, hodnocení jejich relevance pro cílové skupiny. Vytvoření vzdělávacích obsahů pro celoživotní vzdělávání, vypracování metodiky jejich průběžné transformace do e-learningové podoby. Tvorba a pilotní ověření pravidelně aktualizovaného vzdělávacího programu a metodiky vč. technologie pro následně vzniklé výukové e-learningové moduly. Výzkum praktické využitelnosti produktů, uplatnění evaluačních mechanismů; související výzkum indikátorů environmentálního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Cílem je vznik systému environmentálního vzdělávání formou e-learningu ve vazbě na jednotlivé vzdělávací instituce nejen v ČR, ale i v zahraničí – řešeno vznikem regionálního Centra expertizy pro environmentální vzdělávání v rámci ČR, napojeného na síť regionálních center (RCE) vzniklých v souvislosti s UNESCO Dekádou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a sdružených v United Nations University. Projekt má ve svém výsledku naplnit potřeby praxe, a to s možností průběžné aktualizace. V rámci systému EV a VUR má rozvíjet soustavný odborný dialog týkající se metod, cílů a prostředků EV a VUR na různých úrovních.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení