GAČR/TAČR

Chronologický seznam výzkumných projektů, na nichž pracují nebo pracovali členové KMDM (sestupně seřazeno).

MPO, EG20_321/0024369 EDUBO - Edukační platforma pro bezpečnou on-line výuku (2021-2023)

Hlavní řešitel: R. Novotný – Mr. Cloud s.r.o.
Partneři: Mironet.cz a.s., PedF UK (doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.)
Anotace: Výzkumný projekt EDUBO (EDUkační platforma pro Bezpečnou On-line výuku) navazuje svojí náplní na úspěšnou spolupráci společností Mironet, Mr. Cloud a Univerzity Karlovy v rámci charitativního projektu Počítače dětem, a dále na VaV projekty CIRKULA a Podpora rozvoje digitální gramotnosti.
Cílem projektu EDUBO je nalézt nejvhodnější technické řešení pro bezpečnou a moderní prezenční i distanční on-line výuku s napojením na moderní cloudový systém pro sdílení a snadnou dostupnost nejlepších učebních postupů a učební látky. Celkové vyvíjené řešení se bude skládat z několika na sebe navazujících částí a bude kombinací software, hardware a renovační linky.
Stěžejním finálním výstupem projektu je software, který bude poskytnut školám zdarma. Pro potřeby učitelů, rodičů a žáků bude vyvinuta bezpečná, ergonomicky přívětivá a snadno pochopitelná platforma pro přípravu a realizaci výuky, která bude funkční i na stávajícím technickém vybavení škol a umožní bezpečné využití stávajícího technického vybavení žáků (BYOD).

TAČR TL05000236 AI asistent pro žáky a učitele (2021-2023)

Řešitel: Marek Dědič (Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.)
Hlavní řešitel za PedF UK: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Anotace: Tento projekt má za cíl přispět ke zkvalitnění výuky žáků středních a základních škol, zejména v oblasti vyhledávání vhodných učebních materiálů, doučování a podpory distanční výuky. Propojením oborů pedagogika, didaktika, psychologie, sociologie a komputační lingvistika vytvoříme asistenční software ovládaný přirozeným psaným jazykem v češtině, který zlepší kvalitu života žáků i učitelů, protože usnadní využití existujících digitálních materiálů a nástrojů i digitálně méně zkušeným učitelům a nabídne jednoduché doučování všem žákům.AI asistent komunikující přes oficiální školský web i oblíbené chatovací aplikace v mobilu (a vzniklá metodika k použití těchto technologií) otevře cestu k individuálnější podpoře žáků, vč. dětí různými způsoby znevýhodněných.Projekt přímo reaguje na dynamické změny ve 21. stol. a v roce 2020 zvláště. Vzdělávací výzva vynucené distanční výuky, společně s pokrokem digitalizace a umělé inteligence vytvořila ideální prostředí k vývoji AI asistenta pro žáky a učitele. Během výzkumu a vývoje se spojí inovační potenciál humanitních věd se špičkovými technologiemi (neuronové sítě, umělá inteligence, otevřený software).Pokročilá umělá inteligence schopná komunikovat s lidmi běžným českým jazykem (dostupná jako výsledek projektu) rovněž otevírá cestu ke zlepšení veřejných služeb orientovaných na občana obecně - při masovém poskytování informací a řešení požadavků.

TAČR TL03000469 Podpora integrace matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol (2020-2023)

Řešitelka: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Anotace: Cílem projektu je vytvořit koncepci vzájemného propojování matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků všech ročníků základní školy v oblasti práce s textem v matematickém kontextu, která bude sloužit k překonávání hranic mezi vyučovacími předměty. Koncepce bude zahrnovat celkovou metodiku rozvoje dovedností řešit slovní úlohy a pracovat s textem (v matematice i českém jazyce) i dílčí pracovní lekce a pracovní listy pro přímé využití v hodinách shrnuté v uceleném metodickém kompendiu. Vývoj koncepce bude vycházet z vědeckého poznání (z výsledků vlastních i cizích výzkumů), ale také ze školní praxe a jejích potřeb (pomocí průběžných konzultací s učitelským expertním týmem a ověřování ve výuce).

GAČR 16-17708S Domácí vzdělávání – fakta, analýzy, diagnostika (2016-2020)

Řešitelka: Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.
Člen týmu za KMDM: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Anotace:Cílem projektu je analyzovat současnou podobu fungování domácího vzdělávání v České republice v komparaci se situací v zahraničí. Analýza bude zahrnovat výzkum těchto nejvýznamnějších aspektů:
1. Organizačně institucionálních (legislativní úprava domácího vzdělávání; vztah rodiny a školy, role podpůrných organizací …).
2. Sociálně-ekonomických (složení domácnosti a velikost rodin; vzdělání rodičů; ekonomické postavení rodičů; jejich hodnotové orientace…).
3. Pedagogicko-didaktických (způsoby a formy vzdělávání; vyučované předměty; osoba/y vyučovatele; hodinová dotace jednotlivým předmětům; harmonogram vzdělávání; didaktické aspekty vzdělávání …).
4. Sociálně-psychologických (motivy rodičů pro domácí vzdělávání; otázky spojené se socializací; schopnost domácích školáků zapojit se po ukončení domácího vzdělávání do škol; sebepojetí dětí…).
V projektu bylo pracováno se čtyřmi cílovými skupinami: aktuálně vzdělávanými domácími školáky, jejich rodiči, dnes již dospělými absolventy domácího vzdělávání a jejich rodiči.

GAČR 16-06134S Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmům (2016-2018)

Řešitelka: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Anotace: Cílem projektu je identifikovat příčiny přetrvávajících problémů českých žáků s řešením úloh s kontextem (slovních úloh) a teoreticky propracovat strategie jejich překonávání. Pomocí lingvistických, psychologických a matematických analýz slovních úloh a na základě studia relevantní vědecké literatury budou identifikovány lingvistické, psychologické a strukturální parametry slovních úloh ovlivňující jejich obtížnost. Výzkumu se zúčastní žáci základní školy čtyř rozdílných věkových skupin. Budou vytvořeny matematické testy slovních úloh s různými variantami výše zmíněných parametrů, následně bude provedeno testování žáků, a to v korelaci s jejich vstupní matematickou a jazykovou kompetencí. Data budou analyzována kvalitativně s cílem identifikovat fenomény popisující strategie a chyby žáků a následně kvantitativně s cílem popsat vztahy mezi úrovní lingvistické a matematické kompetence. Výsledky budou prezentovány v syntetizující monografii a využity jak pro další výzkum, tak pro praxi formou didaktických doporučení.

GAČR 13-32373S Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol (2013-2018)

Řešitelka: Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.
Člen týmu za KMDM:doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Anotace: Projekt je zaměřen na studium problematiky integrace dětí cizinců českých základních škol do české společnosti. Projekt se snaží odpovědět na tři klíčové otázky:
1. Jaké jsou obecně jazykové dovednosti dětí cizinců v českých základních školách podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky?
2. Jak děti cizinci postupují při osvojování českého jazyka v receptivních a produktivních řečových dovednostech a které faktory tento proces ovlivňují.
3. Zda jazykové dovednosti dětí ovlivňují jejich sociální interakci v třídním kolektivu. Které jiné faktory než řečové dovednosti tento jev ovlivňují.

GAČR 407/12/1939 Rozvíjení kultury řešení matematických problémů ve školské praxi (2012-2014)

Řešitel: prof. RNDr. Jan Kopka CSc.
Odpovědná spoluřešitelka za PedF UK: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Anotace: Výzkum řešený v rámci projektu, bude zaměřen na hlubší porozumění vztahům mezi formálními charakteristikami problémů a postupy, které žáci použijí při jejich řešení. Cílem je získat hluboký vhled do jevů učení a učení se matematice. Hlavními směry, na které se řešitelský tým zaměří, budou: 1. Rozvinutí teorie řešení problémů a jejich tvorbu především v těchto oblastech: a) využívání důležitých základních strategií řešení problémů (zobecnění a konkretizace, analogie, cesta zpět, vypuštění podmínky, atd.) b) vytváření představy výzkumného přístupu k řešení problémů a k pronikání do matematických situací (např. strategie pokus-omyl, pokus – ověření – korekce, systematické experimentování atd.) c) využívání metody generovaných problémů, tj. metody konstrukce hroznů problémů 2. Vytvoření série problémů, k jejichž řešení je vhodné využívat výše uvedené strategie a postupy a pomocí nichž chceme rozvinout schopnost studentů řešit některé typy matematických problémů. 3. Ověření série problémů ve školské praxi. 4. Vyhodnocení a korekce teorie na základě získaných výsledků.

GAČR P407/11/1740 Kritická místa matematiky na základní škole – analýza didaktických praktik učitelů (2011-2014)

Řešitelka: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Anotace: Projekt se zabývá tzv. kritickými místy učiva matematiky na základní škole, v nichž žáci často selhávají, resp. nezvládají je tak, aby se produktivně rozvíjela jejich matematická gramotnost a její tvořivé využívání. Cílem projektu je tato kritická místa popsat a utřídit rejstřík empirických didaktických postupů, které si vytvářejí zkušení učitelé a které mají žákům pomoci potíže s učivem zvládnout. Na základě analýzy budou identifikovány teoretické principy účinnosti těchto postupů a podmínky aplikace těchto principů ve výuce. Budou provedeny rozsáhlé rešerše relevantních výzkumů ze zemí se srovnatelným kulturním pozadím. Metodologie projektu sestává z kvalitativní části (individuální a skupinové rozhovory, pozorování, klinické experimenty se žáky) a z dotazníkového šetření, které bude sloužit k verifikaci výsledků získaných kvalitativními postupy. Výstupem projektu bude kromě dílčích studií monografie shrnující dosažené výsledky, manuál pro učitele s didaktickými doporučeními a návrhy implementace výsledků výzkumu do přípravy učitelů.

GAČR 406/05/2444 Kultura vyučování matematice (2005-2007)

Řešitelka: doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
Odpovědná spoluřešitelka za PedF UK: doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.
Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta
Anotace: Pojem kultura vyučování matematice byl vymezen jako souhrn zvyků, principů, pravidel, norem a dovedností vztahujících se k (a) cílům vyučování a způsobům, jak se promítají do činnosti učitele ve vyučování, (b) chápání matematiky jako oblasti lidského vědomí promítnuté do výukových obsahů, (c) interakcím učitel-žák, učitel-třída, učitel-kolegové. V těchto oblastech byly z různých úhlů pohledu uskutečněny výzkumy kvalitativní povahy. Byl formulován soubor charakteristik žádoucí kultury vyučování matematiky ve formě principů činnosti učitele při výuce matematiky. Byl analyzován význam profesních kompetencí učitelů ve vztahu ke kultuře vyučování. Byla ukázána zásadní role oborově didaktické kompetence a postavení reflexe jako jedné z kompetencí i jako cesty ke kultivování kompetencí. Byla ukázána stadia vývoje individuální i komparativní reflexe, určen jejich vliv na obohacování kultury vyučování a formulovány podmínky pro uskutečňování společné pedagogické reflexe. Při studiu příčin problémů žáků s propojováním a strukturováním nosných pojmů byly vytvořeny výzkumné nástroje v oblasti aritmetiky, 3D geometrie a relačních struktur. Po analýze výsledků experimentů bylo rozpracováno a se žáky vyzkoušeno několik podnětných prostředí, která umožňují zmíněné příčiny odstraňovat. Tyto výzkumy vedly k výrazné rekonstrukci teorie generického modelu, která nyní umožňuje popis globálnějších vývojových jevů a konstrukci nové edukační strategie vývoje matematického myšlení žáka. Výsledky výzkumu byly rozšiřovány do praxe prostřednictvím studijních materiálů a přednášek pro učitele.
Hodnocení: Projekt byl po celou dobu svého řešení spolehlivě veden, v dílčích zprávách byly podávány precizní informace o postupech a výsledcích. Stejným způsobem je zpracována také závěrečná zpráva. Z projektu vzniklo nadstandardní množství výstupů v podobě dílčích kapitol v monografiích, časopiseckých článků, konferenčních příspěvků a sborníkových publikací. Mezi výstupy jsou uvedeny také odborné přednášky a workshopy a publikace spolupracujících doktorských studentů. Hlavním výsledkem projektu je recenzovaná monografie s vročením 2007. Celkově řešení projektu hodnotím jako velmi kvalitní. Hodnocení: vynikající

GAČR 406/05/P561 Algoritmy a řešitelské strategie (2005-2007)

Řešitel: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Anotace: Hlavním cílem projektu Algoritmy a řešitelské strategie bylo studium mechanismů, kterými se řídí proces algoritmického myšlení. Na teoretické rovině výzkumu byl pro studium procesu algoritmického myšlení vytvořen standardizovaný experiment. Tento experiment byl opakovaně proveden se studenty učitelství. Na základě analýzy výsledků experimentu byly charakterizovány základní fenomény a postupy, jimiž se proces algoritmizace řídí. Metodologie a výsledky výzkumu byly přijaty k publikaci v recenzovaném sborníku z konference CERME 2007. Kromě tohoto základního výstupu byla dosažena řada výsledků vedlejších, které byly publikovány na konferencích i v odborných matematických časopisech. Souhrn výsledků, sloužící především k propagaci projektu v zahraničí, byl publikován v samostatné publikaci Algorithms and Solving Strategies.V oblasti aplikační byly výsledky projektu prezentovány na konferencích, v pracovních dílnách a na seminářích pro učitele základních a středních škol a také sérií článků v časopise Učitel matematiky. Dalším výstupem z projektu je sbírka vhodných úloh nazvaná Hry v matematice.Dosažené Výsledky přispěly k modernizaci učebních obsahů těchto předmětů pregraduálního studia na UK PedF: OB2310091 – Algoritmy, OB2310098 – Algebra v informatice a OB2310094 – Matematické hry, které řešitel garantuje, a také k vytvoření nového předmětu pregraduálního studia pro prvostupňové učitelství: O01110501 – Hry v matematice na 1. st. ZŠ. Summa: Všechny hlavní cíle projektu v oblasti teoretické i aplikační byly dosaženy.
Hodnocení: Hlavní cíle projektu v oblasti teorie i aplikací byly dosaženy. Byl vytvořen standardizovaný experiment, který byl opakovaně proveden se studenty učitelství. Na základě analýzy výsledků experimentu byly charakterizovány základní fenomeny a postupy, jimiž se proces algoritmizace řídí. Metodologie a výsledky výzkumu jsou publikovány ve sborníku z konference, v učebnicích, odborných matematických časopisech i v samostatné zahraniční publikaci. V oblasti aplikace byly výsledky prezentovány nejen na konferencích u nás i v zahraničí, ale i v pracovních dílnách i seminářích pro učitele matematických disciplín na základních a středních školách.

GAČR 406/02/0829 Matematické vzdělávání orientované na žáka (2002-2004)

Řešitel: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Anotace: Hlavním cílem projektu bylo hledat cesty, jak měnit současný transmisivní způsob výuky na způsob konstruktivistický. Významné výsledky v tomto ohledu byly získány jak v základním výzkumu, tak pomocí přímé individuální i skupinové spolupráce řešitelů s učiteli. 1. Byl sumarizován dlouhodobý výzkum procesu strukturace matematických znalostí, který byl zkoumán pomocí analogie dvou matematických oblastí. Byly formulovány praktické aplikace zaměřené na konstruktivistické přístupy k výuce, na jejich výhody i úskalí. Dále byl popsán proces strukturace jisté oblasti životních zkušeností u dítěte ve věku 3-8 let. 2. V oblasti slovních úloh byly získány nové poznatky vztahující se k problematice a) práce s informací, b) typologie řešitelských strategií, c) tvorby problémů jako výzkumného nástroje, d) popisu anatomie úloh o věku, e) teorie generického modelu, f) klasifikace a schematizace (identifikace miskoncepcí). 3. V oblasti geometrie se dosažené výsledky týkají a) propojení reálného světa s geometrickým světem dítěte, b) vnímání 3D objektů, c) vnímání nekonečna. 4. Shrnující studie o chápání vazby celek-část podává výsledky výzkumu v oblasti reprezentací, diagnostiky, metod výzkumu i názorů učitelů. Byly identifikovány zásadní příčiny didaktické náročnosti pojmu zlomek. 5. V oblasti facilitace byly získány nové poznatky o e-learningu, nadání a talentu, prosociálním chování žáků a o výkonové motivaci. Byla ověřena česká verze dotazníku CASSS-CZ. Nové metodologické myšlenky se týkají a) propojení atomární analýzy, ukotvené teorie a symbolického interakcionismu, b) rozpracování atomární analýzy, c) metody genetické paralely, d) využití „problem posing“. Do práce byli zapojeni postgraduanti, doktorandi, studenti a učitelé. Výrazná byla spolupráce se zahraničními odborníky.
Hodnocení: Přínos projektu pro rozvoj didaktiky matematiky a zkvalitnění profesionální přípravy učitelů – popsána a zargumentována potřeba proměny způsobu výuky matematice, předložena sumarizace výsledků dlouhodobého výzkumu, zdůvodněna aplikace konstruktivismu s akcentem na dětské prekoncepce. Náměty k inovacím výuky na ZŠ a SŠ, zdařilá týmová spolupráce výzkumníků s učiteli z praxe a studenty fakulty. Při řešení projektu je zřetelný průnik oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie a prezentované Výsledky jsou podány v širším kontextu se světovou literaturou a zkušenostmi získanými u nás i v zahraničí. Přednášková a publikační činnost je velmi bohatá. Hodnocení: vynikající

GAČR 406/02/0809 Různé podoby jazyka a jejich vliv na formování poznávacích procesů (2002-2004)

Řešitelka: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Anotace: Projekt byl součástí dlouhodobého výzkumu aspektů výuky v cizím jazyce pro různý věk žáků, na různých stupních a typech škol. Předmětem zkoumání byl vztah mezi komunikací a rozvojem myšlení. Získané výsledky ovlivnily poznání v oblasti didaktiky cizích jazyků, didaktiky matematiky a kognitivní psychologie. Praktický přínos byl ve výchově učitelů pro integraci jazykové a odborné výuky (CLIL) na školách v České republice. Pro zkoumání vlivů, které má učení v cizím jazyce na formování a rozvoj poznávacích procesů, byla zvolena kombinace matematika a anglický jazyk. Výhody této volby tkví v tom, že matematika výrazně omezuje kulturní/sociokulturní vlivy, neboť má exaktní charakter a více méně vylučuje možnosti různého chápání a interpretace dílčích problémů. Výzkum se zaměřil na tyto oblasti: (a) vliv jazyka na porozumění matematice při výuce v cizím jazyce, interakce tří jazyků při CLIL (mateřský jazyk, cizí jazyk a jazyk odborného nejazykového předmětu), (b) implementace CLIL ve vyučovacím procesu, role učitele při CLIL, (c) afektivní zábrany v učení, (d) postoje žáků a učitelů k výuce matematiky v angličtině v České republice, (e) příprava učitelů pro CLIL. Ve druhém roce řešení byl zahájen výzkum v dalších dvou oblastech: (f) využití lingvistických teorií a teorií osvojování cizího jazyka pro zkoumání kognitivních procesů při výuce nejazykového předmětu v cizím jazyce, (g) vliv výuky předmětu v cizím jazyce na styl vyučování, (h) diagnostika a hodnocení porozumění při výuce CLIL. Výsledky řešení grantového projektu byly publikovány v dvaceti sedmi pracích (5 článků v odborných časopisech, 10 v recenzovaných sbornících ze zahraničních konferencí a seminářů, 2 články ve sbornících z národních konferencí, 5 zahraničních přednášek).
Hodnocení: U závěrečné zprávy, která je prezentací řady dílčích poznatků, postrádám souhrn, který by přehledně a syntetizujícím způsobem obsahoval podstatná zjištění. Ze zprávy také není jasné, jakým způsobem se postupovalo při řešení projektu („byl realizován experiment“). Získané poznatky jsou snad využitelné při výuce matematiky v anglickém jazyce (při motivování žáků, při odstraňování potíží při tomto způsoby výuky aj.), ale nejsou průkazné z hlediska rozvoje poznávacích procesů. V tomto smyslu by mohly obohatit psychologické poznání, ale zůstávají spíše na úrovni didaktické využitelnosti. Výstupy byly prezentovány v odborných časopisech, na domácích i zahraničních konferencích. Čerpání finančních prostředků probíhalo v souladu s grantovými pravidly.

GAČR 406/01/P090 Aritmetická struktura jako proceptuální transfer (2001-2003)

Řešitelka: Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Anotace: Pojem triáda, který je konceptem pro operace sčítání a odčítání, umožňuje strukturovat představy o základních početních úkonech. Analýza série experimentů dala nástroj na didaktické využití této struktury. Myšlenka komplementu usnadňuje vhled do některých matematických situací, zejména kombinatorických. Je proto vhodná, i když didakticky dosti náročná jako strategie řešení různých úloh. Na zkoumání schopnosti žáka odhalovat ideu komplementu byla vytvořena série úloh, z nichž některé byly experimentálně prověřeny. Byl popsán řešitelský mechanismus u jednoho typu úloh na komplement. Validita každého výzkumu založeného na rozhovoru experimentátor-žák je ovlivňována kvalitou komunikace, zejména přítomností komunikačních šumů a nedorozumění. Poznání zákonitostí a příčin vzniku nedorozumění umožňuje výzkumníkovi přesněji analyzovat rozhovory, v nichž k nedorozumění došlo. Společně s E. Swobodou (Polsko) byla tato problematika detailně studována a byla rozpracována metodologie výzkumu, která byla publikována v rozsáhlé studii. V současné době se ve světové didaktice stále intenzivněji zkoumají možnosti účinného ovlivňování pedagogického přesvědčení učitelů. Výzkum je zaměřen především na získávání zkušeností o spolupráci experta a učitele. K této problematice byly uskutečněny různé sondy a jeden roční systematický výzkum. Výsledky byly prezentovány v 12 publikacích (z toho 9 v jazyce anglickém) a na 5 přednáškách (z toho 1 v jazyce anglickém).
Hodnocení: 1.Přínos:pro rozvoj didaktiky matematiky a zkvalitnění profesionální přípravy učitelů – navržen a ověřen nástroj na didaktické využití struktury triád; popsána specifika komunikace a interakce při výuce matematiky, rozpracována metodologie výzkumu k problematice komunikačního nedorozumění; 2. Závěrečná karta zpracována pečlivě, výstižně a zodpovědně. 3. Význam -prezentace možností integrace pedagogiky a didaktiky matematiky ve VŠ výuce, náměty k inovacím výuky na ZŠ i VŠ s akcentem na rozvoj tvořivosti žáků a individuální rozvoj žáka v širším kontextu se světovou literaturou a zkušenostmi získanými z vlastní zahraniční spolupráce; naznačen směr dalších experimentů. 4. Výstupy –velmi bohatá přednášková a publikační činnost u nás i v zahraničí. Hodnocení: vynikající

GAČR 406/97/P132 Mechanismus procesu strukturování matematických poznatků (1997-1999)

Řešitelka: Mgr. Naďa Stehlíková, Dr.
Anotace: Jádrem výzkumu je poznávání procesu tvorby matematické struktury v oblasti aritmetiky a algebry. Východiskem je vlastní experimentální činnost, zejména s vysokoškolskými studenty. Prostřednictvím analýzy získaného experimentálního materiálu a introspekce byly identifikovány charakteristické fenomény pro strukturu, která vzniká jako paralela ke struktuře existující. Při tomto procesu dochází k propojování obou struktur na úrovni objektu, operací, strategií a problémů. Za nejdůležitější aktéry tohoto procesu lze považovat anomálie a zákonitosti, a to jak ty, které mají paralelu v původní struktuře, tak ty, které tuto paralelu nemají. V případě, že je původní struktura již ve vědomí pevně ukotvena, je restrukturalizace charakterizována zejména opakovanými kognitivními konflikty, překvapením a překážkami vycházejícími ze setrvačnosti jak v pojmovém aparátu, tak v činnostech. Výsledky získané v této oblasti budou zabudovány do šířeji koncipovaného výzkumu zaměřeného na jev strukturace jako takové. V oblasti metodologie byla zpracována ucelená studie o charakteristikách pražského výzkumného semináře z didaktiky matematiky kolem prof. Hejného, do něhož patří i výzkum v rámci tohoto grantu. Dále byla použita metoda tzv. řetězového experimentování (účastníci trojúhelníka ,,expert – učitel – žák mění své role v průběhu experimentu), která se ukazuje byt vhodným způsobem širší implementace výsledků výzkumu do praxe. Metoda atomární analýzy, dosud používaná pouze k účelům výzkumným, byla rozpracována pro potřeby učitelů z praxe. V rámci implementace výsledků v praxi bylo dále zpracováno prostředí součtových trojúhelníků a triád jako nástroje výuky a popřípadě i diagnostiky. Zúžena aritmetika byla rozpracována z hlediska tzv. ,,problem solving a dále jako možný nastroj otevírání světa aritmetických a algebraických struktur. Zúžená aritmetika se ukázala být vysoce vhodným prostředím, v němž může student získávat zkušenosti s autonomní prací v matematice.
Hodnocení: Výsledky řešení projektu jsou doloženy a jsou přiměřeně a pečlivě popsány. Projekt přispěl k objasnění procesu strukturace matematických poznatků, též k rozvoji metodiky výuky i metod pedagogického výzkumu, zvláště utvářením specifických prostředí jako nástrojů výuky i pedagogické diagnostiky. Projekt přispívá k výchově studentů, učitelů i doktorandů. Publikační činnost včetně zahraniční prezentace překračuje kvalitou i rozsahem běžnou úroveň P-grantu. Řešitelka dosáhla vysoké odborné erudice, přičemž se angažovala v souvisejících aktivitách – v organizaci výzkumu, překladatelství ap. Hodnocení navrhujeme jako vynikající.

GAČR 406/99/1696 Paralela poznávacích a vzdělávacích procesů v matematice (1996-1998)

Řešitel: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Anotace: Vycházíme z přesvědčení, že kvalitu matematického vzdělávání na našich školách lze zlepšit posunem od transmisivního ke konstruktivistickému přístupu. Hlavním cílem našeho výzkumu je hledání možných cest jak tuto změnu navodit. – Přehled hlavních myšlenek současného didaktického konstruktivizmu i naše vlastní výsledky byly publikovány formou monografie. – Výsledky výzkumů o projektech jako edukačním nástroji, získané během longitudinálního experimentálního vyučování, jsou shrnuty do monografie, jejíž hlavní výsledek se týká charakterizace uvedeného nástroje. – Proces vynořování světa aritmetiky ze světa žákovy zkušenosti je zkoumán v několika článcích a souhrnně prezentován v monografii, jejímž klíčovým pojmem je “elementární představa (čísla). – Série experimentů byla zaměřena na studium uchopování situace. Hlavním výsledkem je popis mechanizmu tohoto procesu a zjištění rozhodující role, kterou v něm zaujímá fáze “nasměrovávání”.- Knižně je zpracována série příspěvků zabývajících se studiem geometrie budované pomocí transformací. — Monografie věnovaná zkoumání žákovských strategií řešení slovních úloh vznikla sumarizací řady dílčích výsledků. – Výsledky longitudinálního výzkumu o hladinách porozumění struktuře slovních úloh byly prezentovány na zvané přednášce na prestižní mezinárodní konferenci. – Další výzkumná témata jsou zpracována v přehledových a/nebo analytických studiích: sociální klima ve škole; zátěžové situace ve škole; způsoby ovlivňování motivačních faktorů; autoregulace jako sjednocující edukační funkce; dominantní role učitele; interakce expert – učitel – žák; různé porozumění žákovským chybám a pojmovým omylům; vizuální reprezentace; procept v geometrii a pro-ceptuální transformace; didaktická aplikace Popperovy myšlenky tří světů; popis atomární analýzy jako nástroje výzkumu; porozumění pojmu zlomek; čtverečkovaný papír jako edukační prostředí; propedeutika funkčního myšlení; … Mnohé z uvedených teoretických výsledků jsou zpracovány do publikací aplikačního charakteru.
Hodnocení: Výsledky projektu lze označit za zásadní teoretický a metodologický přínos k rozvoji české didaktiky matematiky, které se zároveň významně uplatnily v mezinárodním vývoji této disciplíny. Originálním srovnáváním poznávacích a vzdělávacích procesů naplňují dříve proklamovanou obecnou pedagogickou ideu vazeb mezi fylogenezí a ontogenezí poznávacích procesů v oblasti matematiky. Předložené práce zároveň rozvíjejí teorii konstruktivisticky a projektově realizované výuky. Projekt má širší věcný i metodologický význam pro matematiku, odborné publikace v časopisech a sbornících i další výstupy jsou svou odbornou kvalitou i rozsahem (celkem 140 položek, z toho 5 monografií) zárukou uplatnění originálních myšlenek autorů ve výzkumné práci, vzdělávání učitelů i ve školské praxi. Hodnocení: vynikající

GAČR 06/96/1186 Matematické vzdělávání 5-15letých žáků (1996-1998)

Řešitel: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.,
Anotace: Hlavní výsledek: popis možností, jak účinně ovlivnit práci učitele. Byly analyzovány oblasti: pedagogické myšlení učitelů, styly učení žáků, podnětné vyučování, smysl vyučování matematice, metodologie (atomární analýza, řetězový výzkum, diagnostika).
Hodnocení: 1. Originální, mezinárodně uznávaný, teoretický i praktický přínos k současným aktuálním problémům didaktiky matematiky jako jsou myšlení učitelů, styly učení žáků, metodologie pedagogického výzkumu a další. 2. Výsledky adekvátně vystihuje závěrečná karta 3. Projekt má význam pro odborné vedení studentů a doktorandů, pro vzdělávání učitelů a inovaci učebnic. (Do výzkumu bylo zapojeno 15 doktorandů, 20 diplomových prací a přes 50 učitelských projektů. Výsledků výzkumu bylo využito při tvorbě 40 učebnic a učebních materiálů). Řešitelé se dále podíleli na různých funkcích v zahraničních společnostech. 4. Výstupy: 3 knihy, 32 článků v časopisech, 72 příspěvků ve sbornících. Vystoupení na 108 konferencích. Přes 200 přednášek pro učitele. Jde o projekt světové úrovně s rozsáhlými výstupy a širokým ohlasem. Hodnocení: vynikající!

GAČR 406/93/0974 Matematické vzdělávání 5-15letých žáků (1993–1995)

Řešitel: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení