OPVVV Videokluby

Posilování didaktické znalosti obsahu a rozvoj profesního vidění studentů

Jedna z aktivit projektu Rozvoj kompetencí studentů-budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky

Tzv. videokluby, nebo-li semináře, v nichž učitelé či budoucí učitelé společně reflektují videozáznamy výuky, se ukazují jako účinné formy vzdělávání učitelů. V rámci výše uvedeného projektu byly ve spolupráci odborníků z katedry matematiky a didaktiky matematiky, katedry preprimární a primární pedagogiky, katedry anglického jazyka a literatury a katedry výtvarné výchovy z PedF UK a katedry didaktiky matematiky z MFF připraveny a realizovány videokluby dvou typů. V prvním z nich účastníci reflektovali videozáznamy vyučovacích hodin vedených spolupracujícím učitelem či jim neznámým učitelem, přičemž tyto videozáznamy byly vybírány tak, aby obsahovaly dostatečné množství didakticky nosných výukových situací. Při druhém typu videoklubu studenti nejdříve společně připravili a realizovali vlastní výuku (v níž se zaváděla nová učební látka) a její záznam následně reflektovali. Hlavním cílem videoklubů byl rozvoj kompetence všímání si a zdůvodňování u studentů učitelství a prohloubení jejich kompetencí v rámci oborových didaktik. Důležitým rysem videoklubů realizovaných v rámci projektu byl fakt, že byly vedeny ve vzájemné spolupráci učitele z fakulty a spolupracujícího zkušeného učitele, praktika. Studenti pod vedením a supervizí oborových didaktiků a lektorů videoklubu (tj. učitelů z fakultních škol) ve videoklubech analyzovali při prezenčních setkáních i v prostředí LMS Moodle situace z výuky zkušených učitelů i ze své vlastní výuky, a prohlubovali tak své kompetence v rámci oborových didaktik.

Videokluby byly realizovány v prostředí LMS Moodle. Od října 2018 do do června 2020 proběhlo celkem 17 různých videoklubů. O udržitelnosti tohoto typu přípravných kurzů budoucích učitelů matematiky svědčí fakt, že se videokluby otevírají i po skončení projektu a že se staly součástí učebního plánu některých nově akreditovaných programů na PedF UK.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení