Rozšiřující studium

Kvalifikační studium na rozšíření aprobace o předmět matematika

Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již mají magisterské vzdělání, vede k získání osvědčení Učitel střední školy a druhého stupně ZŠ pro předmět matematika (hodinová dotace a rozložení předmětů v ročnících). Studium se řídí Řádem celoživotního vzdělávání na UK.

Sledujte termíny přihlášek vyhlášené fakultou. Platby studia i přihlášky ke studiu vyřizuje studijní oddělení.

Rozvrh vytváří a studium organizuje katedra a jsou zveřejňovány před začátkem semestru na webu katedry. Bližší informace případně podá prof. Vondrová (nada.vondrova@pedf.cuni.cz).

Obhájené závěrečné práce

Zuzana Vránová: Algebraické výrazy v geometrii – žákovské strategie a obtíže, 2014 (vedoucí N. Vondrová)
Kateřina Bucharová: Úměry ve školské matematice, 2014 (vedoucí J. Novotná)
Simona Kašpárková: Zavedení středové souměrnosti pomocí GeoGebry, 2014 (vedoucí N. Vondrová)
Vanda Šimková: Strategie řešení úloh v prvním ročníku SZŠ, 2015 (vedoucí J. Novotná)
Dagmar Hloušková: Hry ve vyučování matematiky na SŠ, 2015 (vedoucí J. Novotná)
Petra Nováková: Přímá a nepřímá úměrnost, 2017 (vedoucí F. Mošna)
Marcela Jaworská: Statistika na ZŠ v kontextu učiva biologie, 2017 (vedoucí M Kaslová) [2. cena v česko-slovenské soutěži SVOČ]
Jarmila Pexová: Grafické a statistické zpracování dat na ZŠ, 2018 (vedoucí F. Mošna) [čestné uznání v česko-slovenské soutěži SVOČ]
Eva Peterková: Hry ve vyučování matematice: Použití v tematickém celku Zlomky, 2018 (vedoucí J. Novotná)
Monika Myšková: Statistické zpracování dat na SŠ, 2019 (vedoucí F. Mošna) [čestné uznání v česko-slovenské soutěži SVOČ]
Vladimír Štěpán: Chyby žáků 8. a 9. ročníku ve slovních úlohách, 2020 (vedoucí N. Vondrová)
Tereza Vítovcová: Postoje žáků základní školy k matematice, 2020 (vedoucí N. Vondrová) [2. cena v česko-slovenské soutěži SVOČ]
Štěpán Ročák: Introspekce průběhu poznávacího procesu a experimentální vyučování
modulární aritmetiky,
2022 (vedoucí D. Jirotková)
Marek Scholz: Goniometrické funkce očima fyziky, 2023 (vedoucí F. Beran)
Jaroslav Solfronk: Derivace funkce ve školních vzdělávacích programech a středoškolských učebnicích, 2023 (vedoucí F. Beran)
Daniela Hančlová: Funkční myšlení žáků střední školy, 2024 (vedoucí N. Vondrová)
Michal Červenka: Součty mocnin přirozených čísel, 2024 (vedoucí K. Nižňanská)

Často kladené otázky

  • Pro koho je studium určeno?

Pro absolventy magisterského učitelského studia či magisterského studia neučitelského směru doplněného absolutoriem doplňujícího pedagogického studia. Tedy pro již kvalifikované učitele.

  • Je toto studium určeno i pro učitele matematiky, který má aprobaci pro 2. stupeň ZŠ a chce si ji rozšířit na 3. stupeň školy?

Ano, je to možné. Získá kvalifikaci pro výuku matematiky na 2. a 3. stupeň.

Pro absolventy magisterského či bakalářského studia se také nabízí možnost studovat jednoborové navazující magisterské studium matematiky, které otevíráme též v kombinované formě studia. Trvá dva roky.

  • Kde se koná výuka a jak často během semestru?

Výuka se koná zpravidla v budově Pedagogické fakulty UK v ulici M.D. Rettigové 4, Praha 1 (metro Národní třída). Výuka je zpravidla v pátek a sobotu, cca 8 krát za semestr.

  • Kolik je termínů zkoušky a klasifikovaného zápočtu?

V daném běhu předmětu lze konat zkoušku a klasifikovaný zápočet nejvýše třikrát.

  • Lze opakovat předmět?

Ano, v dalším semestru, kdy je opět vyučován.

  • Závěrečná práce

Téma závěrečné práce si student volí z nabídky katedry (po přihlášení do SIS v modulu Studentské a závěrečné práce, filtr: "Z ústavu Katedra matematiky a didaktika matematiky", stav práce Bez zájemců") nebo si vybere vlastní téma a kontaktuje pracovníka katedry, u něhož by závěrečnou práci chtěl psát. V případě potřeby lze konzultovat výběr tématu s vedoucí katedry (nada.vondrova@pedf.cuni.cz).

Téma závěrečné práce (ZP) zadává vedoucí závěrečné práce a schvaluje vedoucí katedry.

Závěrečnou práci je nutné odevzdat v jednom tištěném výtisku a dále elektronicky přes SIS. Tištěný exemplář odevzdá student na sekretariát KMDM (bude vrácen po obhajobě, nezáleží na způsobu svázání).

Požadavky na závěrečnou práci

– rozsah podle povahy práce, nejm. cca 40 stran

– musí se týkat jasně formulovaného problému; musí být jasné, co je vlastní přínos autora, musí být didakticky zaměřená (obsahuje vlastní malý výzkum formou např. rozhovorů s žáky či učiteli, analýz písemných řešení, zadání a vyhodnocení testů, výukového experimentu, historického bádání apod.) - metodologii upřesňuje vedoucí práce

– další požadavky na závěrečné práce jsou uvedeny v Opatření děkana 8/2015 o závěrečných pracích, a to konkrétně v části III, čl. 8 Technické náležitosti (paragraf 1 až 5), čl. 9 Formální požadavky (s těmito výjimkami: závěrečná práce obsahuje anotaci stejně jako bakalářská, nevkládají se prohlášení žadatele a evidenční list; práce nemusí být v tvrdých deskách, práce nemusí obsahovat anglický název a anotaci, do prohlášení se nepíše, že práce nebyla získána k získání jiného či stejného titulu)

– pro formátování lze využít Přílohu 3 k Opatření děkana 8/2015 s výjimkami, které jsou uvedeny v předchozím bodu (např. že tam nemusí být anglické varianty anotace apod.)

  • Čím je studium ukončeno a jaké jsou podmínky ukončení?

Studium je po splnění všech předepsaných zápočtů a zkoušek zakončeno obhajobou závěrečné práce a ústní závěrečnou zkouškou před komisí. Pořadí plnění obou částí není stanoveno. Obě části nemusí být plněny ve stejném termínu. Studium musí být zakončeno do pěti let od zahájení. Ohledně placení studia podá informace studijní oddělení (paní Merellová).

Termíny obhajob a ústních zkoušek jsou stanoveny třikrát ročně (v termínech daných harmonogramem pro pregraduální studium) – leden, květen nebo červen a září. K termínu se uchazeči přihlašují prostřednictvím přihlášky na studijní oddělení (přihláška ke státní závěrečné zkoušce). Nejpozději 2 týdny před vyhlášeným termínem si uchazeči nechají na studijním oddělení zkontrolovat splnění všech povinností k závěrečné zkoušce. Pokud uchazeč podmínky nesplní, ze závěrečné zkoušky se odhlásí.

Prosíme o zaslání e-mailové zprávy o přihlášce ke zkoušce a obhajobě a případném odhlášení vedoucí katedry (nada.vondrova@pedf.cuni.cz). Termíny budou vypisovány na webovské stránce katedry či poslány přímo přihlášeným studentům.

Na každý termín zkoušky se musí student hlásit zvlášť (studijní oddělení nepřevádí přihlášky z jednoho termínu na druhý).

Obhajoba sestává z 15minutové prezentace hlavních bodů práce (zpravidla formou ppt prezentace), reakcí na posudky vedoucího a oponenta a na otázky ve všeobecné rozpravě.

Pro termín v květnu/červnu, se práce odevzdává do 19.4. Pro termín v září se práce odevzdává do 12.7. Pro termín v lednu se práce odevzdává do 10.12. předchozího roku.

Požadavky na ústní zkoušku jsou uvedeny níže. Ústní zkouška bude sestávat ze dvou otázek: didaktika matematiky a středoškolská matematika s přesahem na vysokou školu. Žádné pomůcky nejsou povoleny.

Úspěšní absolventi získají osvědčení o kvalifikaci Učitel střední školy a druhého stupně ZŠ – aprobace Matematika.

  • Jaké požadavky jsou k ústní závěrečné zkoušce? (Pozn. Pokud mají studenti pocit, že něco v jejich studiu nebylo probráno, nechť napíší předem na nada.vondrova@pedf.cuni.cz)

Požadavky jsou uvedeny v tomto souboru.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení