Didakticko-matematický seminář KMDM PedF UK Praha
Aktualizováno dne 20.4.2018

Didakticko-matematický seminář KMDM PedF UK běží v letošním školním roce už sedmnáctým rokem.

Náplní semináře jsou přednášky nebo dílny pozvaných hostí z naší republiky nebo ze zahraničí, pracovníků katedry a doktorandů. Přednášky nebo dílny jsou zaměřeny na matematiku a na její didaktiku, ale také na pedagogické a psychologické obory.

Seminář se koná nepravidelně ve čtvrtek od 16.10 na Katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK v Praze (M.D. Rettigové 4, Praha 1) ve třetím patře v místnosti R318.

Informace o jednotlivých přednáškách a dílnách jsou uveřejněny na této www stránce a také zasílány e-mailem. Nejste-li již zařazeni v hromadné e-mailové adrese semináře, pošlete svůj požadavek se svoji e-mailovou adresou na adresu jaroslava.klobouckova@pedf.cuni.cz.

 


 

PROGRAM LETNÍHO SEMESTRU 2017/2018

 

15.3.2018

Vliv postojů učitelů na výsledky žáků

Jana Straková
ÚVRV, PedF UK

Výzkumy efektivity školního vzdělávání prokázaly význam přesvědčení a postojů učitelů pro učení žáků. Přesvědčení určují myšlení a chování učitelů a zásadně ovlivňují výsledky žáků, i když to mohou činit nepřímo. Změna přesvědčení je nezbytným předpokladem pro změnu postupů a chování. Výzkumy přesvědčení a postojů jsou založeny na rozmanitých konceptech. Studie zkoumá vztah akademického optimismu a výsledků v matematice u žáků druhého stupně povinného vzdělávání a navazuje na předcházející výzkumy, které potvrdily relevanci tohoto konceptu pro český vzdělávací systém. Analyzovaná data byla získána v rámci longitudinálního výzkumu CLoSE v říjnu 2012 a v květnu 2016. Databáze obsahovala data ze 124 základních škol a 39 víceletých gymnázií, 4798 žáků a 1469 učitelů. Dvouúrovňové strukturní modelování prokázalo statisticky významný vztah akademického optimismu učitelů a výsledků žáků v matematickém testu i při kontrole vstupních vědomostí a dovedností a socioekonomického statusu na žákovské i školní úrovni. Prokázalo však také závislost postojů učitelů na složení žáků.

22.3.2018

 

How does a Dutchman become a mathematics teacher?

Job Rauch

(Rotterdam University of Applied Sciences, Holandsko)

 
In this talk a short introduction into the Dutch teacher training system is given. Moreover, we will demonstrate an example of how didactical skills are taught to future mathematics teachers in Rotterdam.

 
12.4.2018

O epistemologických a didaktických aspektech vztahů mezi zkušeností a znalostí: Případ matematického vzdělávání (v AJ)

Bernard Sarrazy

Université de Bordeaux Segalen

 

V příspěvku autor představí pojem 'zkušenost' ze dvou perspektiv: antropologické a didaktické. Antropologickou perspektivu zvolil proto, že zkušenost je vždy vázána na sociální minulost subjektů, a didaktickou proto, že zkušenost má původ v příležitostech učit se, posílit a upevnit to, co už bylo naučeno, nebo naopak odmítnout něco kvůli chybným znalostem. Zkušenost je tedy mnohoznačná vzhledem k rozmanitosti minulosti žáků a současně jedinečná, protože, v případě vzdělávání, se zkušenost týká výuky nových znalostí (které jsou v případě matematiky univerzální). Na vzdělávání můžeme pohlížet jako na organizaci zkušeností nabídnutých žákům, které jsou současně předurčeny kulturou, ale také sociálními zkušenostmi žáků. Toto prolínání je zvlášť důležité v prvních letech školní docházky v matematice (často slyšíme, že úlohy musí být konkrétní, tj. mít vztah ke každodenní zkušenosti žáků).

V první části budou rozvinuty některé epistemologické a teoretické základy tohoto rámce propojující antropologii použitou Ludwigem Wittgensteinem, antropologii praxe a kultury Pierra Bourdieu a teorii didaktických situací v matematice (Brousseau, 1997).

Ve druhé části bude představen soubor mechanismů pro studium vzdělávacích fenoménů a výsledky, které umožnily vytvořit propojení zkušeností žáků a didaktické efekty způsobené jejich rozdíly. Pojem citlivost na didaktický kontrakt, související s didaktickým kontraktem, devolucí a prostředím, umožní objasnit důvody pro některé odlišnosti ve vzdělávání.

 

19.4.2018

 

Problémy výuky geometrie

Vlasta Moravcová, Jarmila Robová
(MFF UK)

Přednáška je věnována dvěma souvisejícím základním problémům geometrického vzdělávání na základních a středních školách. Prvním z nich je porozumění žáků základním geometrickým pojmům a vztahům, druhým jsou postoje žáků, resp. učitelů, ke školské geometrii. V první části se zaměříme na výzkum geometrických miskoncepcí žáků 6. ročníků, který v roce 2017 probíhal na 6 základních školách a 6 osmiletých gymnáziích a zúčastnilo se jej 505 žáků. Ve druhé části se budeme zabývat vztahem žáků k výuce geometrie, který byl v rámci uvedeného výzkumu zkoumán prostřednictvím dotazníkového šetření

3.5.2018

Jak zkoumat použití heuristických strategií při řešení matematických úloh 

Derek Pilous a spol. 

(PedF UK)

Příspěvek shrnuje letošní výstupy neoficiálních setkávání začínajících výzkumníků KMDM. V tomto roce jsme se věnovali návrhu vlastního výzkumného projektu. Cílem tohoto projektu je doplnit a rozvést předchozí výsledky výzkumů zaměřených na vytváření, používání a vývoj heuristických strategií u žáků různých stupňů škol pomocí smíšené, kvantitativně-kvalitativní metodologie aplikované v prostředí tzv. Výstavišť známých z Hejného učebnic matematiky. Posluchače seznámíme s teoretickým rámcem projektu, návrhem dané metody, která spočívá v automatizovaném sběru dat a analýze postupů řešení, a výsledky pilotních experimentů.

17.5.2018

Využití mobilních zařízení a rozšírenej reality vo výučbe matematiky

 Lila Koreňová

PedF Univerzity Komenského, Bratislava

 

Mobily a tablety sa stali prirodzenou súčasťou dnešných školopovinných detí. Ich využitie v procese výučby je samozrejmý a snáď aj nevyhnutný pre nové, konštruktivistické metódy v digitálnom prostredí. Mobilné zariadenia ponúkajú široké spektrum možností pre vyučovanie matematiky už na základných školách, a to nielen prostredníctvom aplikácií a interaktívnych webstránok, ale aj využitím kamery. Od čias hry Pokémon sa objavil aj nový fenomén – rozšírená realita, ktorá povýšila   využitie smartfónov na vyšší stupeň. V prezentácii podám stručný teoretický rámec m-learningu s dôrazom na rozšírenú realitu. Poukážem na niekoľko možností aplikácie m-learningu na hodinách matematiky na základnej škole a budem referovať o výskume, ktorý skúmal vplyv m-learningu v piatom ročníku základnej školy na proces výučby.

 

 

PROGRAM ZIMNÍHO SEMESTRU 2017/2018

 

12.10.2017

Matematika hazardu

Martin Papčo
(Katedra matematiky Pedagogické fakulty Katolické univerzity Ružomberok)

Zámerom prednášky je upozorniť na didaktický potenciál hazardných hier a to nielen v úzkej a tradičnej väzbe na pravdepodobnosť, ale tiež s ohľadom na širšie súvislosti, iné oblasti matematiky, ako aj spoločenský a historický kontext.

2.11.2017

Chápání pojmů obsah a objem u žáků základní školy

Veronika Tůmová

(PedF UK) 

Ve svém příspěvku bych vás ráda seznámila s výsledky své disertační práce. V této práci jsem se snažila popsat, jak žáci základní školy chápou pojmy obsah a objem a jaké strategie a chyby lze pozorovat při řešení vybraných úloh z této oblasti. Uchopování pojmů obsah a objem popisuji pomocí hypotetické učební trajektorie. Tento nástroj jsem rovněž využila pro identifikaci tří klíčových dovedností nutných ke zvládnutí těchto pojmů. Jedná se o geometrickou představivost, strukturaci prostoru do čtvercových či krychlových jednotek a multiplikativní uvažování. U všech těchto dovedností jsem navrhla způsob jejich měření pomocí úloh a nalezla slabou (u multiplikativního uvažování) až silnou a velmi silnou (u geometrické představivosti) souvislost s úspěchem žáka ve výpočetních úlohách na obsah a objem. Tato zjištění potvrzují oprávněnost zařazení těchto dovedností do hypotetické učební trajektorie pro dané pojmy. Pro zkoumání strategií a chyb žáků jsem zvolila několik úloh zabývajících se strukturací prostoru do krychlových jednotek. Ukázalo se, že většina překážek pro správné řešení úlohy spadá do některé z následujících kategorií: nesprávná strukturace prostoru, chyby plynoucí z nepropojení výpočtu s geometrickou situací (ať již je příčinou kompartmentalizace či užívání pseudo-analytického myšlení) a chybná práce s matematickými konvencemi.

 

 

9.11.2017

Potenciál slovních úloh a komparace řešitelských strategií

Michaela Králová (PedF UK)