Didakticko-matematický seminář KMDM PedF UK Praha
Aktualizováno dne 28.10.2017

Didakticko-matematický seminář KMDM PedF UK běží v letošním školním roce už sedmnáctým rokem.

Náplní semináře jsou přednášky nebo dílny pozvaných hostí z naší republiky nebo ze zahraničí, pracovníků katedry a doktorandů. Přednášky nebo dílny jsou zaměřeny na matematiku a na její didaktiku, ale také na pedagogické a psychologické obory.

Seminář se koná nepravidelně ve čtvrtek od 16.10 na Katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK v Praze (M.D. Rettigové 4, Praha 1) ve třetím patře v místnosti R318.

Informace o jednotlivých přednáškách a dílnách jsou uveřejněny na této www stránce a také zasílány e-mailem. Nejste-li již zařazeni v hromadné e-mailové adrese semináře, pošlete svůj požadavek se svoji e-mailovou adresou na adresu jaroslava.klobouckova@pedf.cuni.cz.

 


 

PROGRAM ZIMNÍHO SEMESTRU 2017/2018

 

12.10.2017

Matematika hazardu

Martin Papčo
(Katedra matematiky Pedagogické fakulty Katolické univerzity Ružomberok)

Zámerom prednášky je upozorniť na didaktický potenciál hazardných hier a to nielen v úzkej a tradičnej väzbe na pravdepodobnosť, ale tiež s ohľadom na širšie súvislosti, iné oblasti matematiky, ako aj spoločenský a historický kontext.

2.11.2017

Chápání pojmů obsah a objem u žáků základní školy

Veronika Tůmová

(PedF UK) 

Ve svém příspěvku bych vás ráda seznámila s výsledky své disertační práce. V této práci jsem se snažila popsat, jak žáci základní školy chápou pojmy obsah a objem a jaké strategie a chyby lze pozorovat při řešení vybraných úloh z této oblasti. Uchopování pojmů obsah a objem popisuji pomocí hypotetické učební trajektorie. Tento nástroj jsem rovněž využila pro identifikaci tří klíčových dovedností nutných ke zvládnutí těchto pojmů. Jedná se o geometrickou představivost, strukturaci prostoru do čtvercových či krychlových jednotek a multiplikativní uvažování. U všech těchto dovedností jsem navrhla způsob jejich měření pomocí úloh a nalezla slabou (u multiplikativního uvažování) až silnou a velmi silnou (u geometrické představivosti) souvislost s úspěchem žáka ve výpočetních úlohách na obsah a objem. Tato zjištění potvrzují oprávněnost zařazení těchto dovedností do hypotetické učební trajektorie pro dané pojmy. Pro zkoumání strategií a chyb žáků jsem zvolila několik úloh zabývajících se strukturací prostoru do krychlových jednotek. Ukázalo se, že většina překážek pro správné řešení úlohy spadá do některé z následujících kategorií: nesprávná strukturace prostoru, chyby plynoucí z nepropojení výpočtu s geometrickou situací (ať již je příčinou kompartmentalizace či užívání pseudo-analytického myšlení) a chybná práce s matematickými konvencemi.

 

9.11.2017

Potenciál slovních úloh a komparace řešitelských strategií

Michaela Králová (PedF UK)

Cílem semináře je ukázka didaktického i diagnostického potenciálu slovní úlohy, který budeme dokladovat na základě vytvoření úlohové situace s následnými modifikacemi využitelnými pro diferenciaci a gradaci úloh. Na konkrétních řešitelských procesech vybraných žáků prvního stupně základní školy shrneme získané poznatky týkající se řešitelské úspěšnosti u žáků vedených konstruktivisticky vůči žákům vedeným tradičním způsobem.

23.11.2017