Klub přátel didaktiky matematiky na UK (dále Klub)
Aktualizováno dne 11.5.2012
Registrační číslo Ministerstva vnitra České republikyVS/1-1/43470/00-R z 11.4.2000 Klub je neziskovou společenskou organizací, která veškeré své získané finanční příspěvky a prostředky použije jen na další rozvoj Klubu, hrazení nákladů, pořizování učebních pomůcek, vybavení a případný pronájem prostor potřebných pro činnost Klubu. O použití prostředků rozhoduje a průběh čerpání zajišťuje výbor Klubu.

 

Složení výboru Klubu:
 
Prezident Klubu                                Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc
Výkonný tajemník                            PhDr. Petr Dvořák, PhD.
Členka                                             RNDr. Marie Ausbergerová  
 
Ze Stanov Klubu:
 
Posláním Klubu je podpora oboru didaktika matematiky, propagace UK – PedF na veřejnosti v České republice i v zahraničí, získávání zájemců o studium matematiky na UK – PedF, poskytování poradenských informací a konzultací, pořádání odborných a populárně-naučných přednášek a seminářů, pořádání vzdělávacích a společenských akcí i pro zájemce z řad nečlenů Klubu. 
 
Předmětem činnosti Klubu je zejména:
  • pomáhat všestrannému rozvoji matematiky a didaktiky matematiky,
  • poskytovat a zprostředkovávat členům Klubu dostupné informace o světových trendech v příslušných oblastech,
  • pořádat vzdělávací akce pro členy i veřejnost, zejména pro studenty, učitele a další zájemce, poskytovat informace o těchto akcích.
  • podporovat UK – PedF a její aktivity a propagovat je, podporovat spolupráci UK – PedF se školami, firmami a dalšími institucemi
  • umožnit členům Klubu i veřejnosti rozvoj a prohlubování znalostí, přístup k publikacím, vydávání vlastních publikací a materiálů, podílet se na vydávání odborných publikací,
  • zabezpečovat poskytování poradenské činnosti,
  • organizovat setkání, společenské a kulturní akce členů Klubu,
  • spolupracovat s dalšími vzdělávacími útvaru Univerzity, dalšími společenskými organizacemi a s obdobnými sdruženími v České republice i v zahraničí,
  • obhajovat práva a zájmy členů Klubu.
Nejbližšími akcemi, na jejichž přípravě se Klub podílí, jsou Čsko-slovenská soutěžní přehlídka studeských prací SVOČ v oboru Didaktika matematiky a informatiky 2009 (červen 2009, Kostelec nad Černými lesy) a mezinárodní konference SEMT 09 (Praha, srpne 2009).

Těšíme se, že se do činnosti Klubu zapojíte a že se nám společně podaří naplnit poslání Klubu, kterým je rozvoj matematiky a didaktiky matematiky v České republice. Máte-li zájem o práci a členství v Klubu, kontaktuje laskavě výkonného tajemníka Klubu na adrese petr.dvorak@pedf.cuni.cz.

 

 

 

 
Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

YESS8

Naše katedra bude organizovat 8. letní školu pro doktorandy oboru didaktika matematiky, a sice 13.-20.8.2016 v Poděbradech. Zde je první oznámení.

Hlávkova cena pro Kláru Kochovou

Klára Kochová, doktorandka KMDM, získala (nejen) za svou diplomovou práci s názvem Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky (vedoucí D. Jirotková) prestižní ocenění, Hlávkovu cenu. Gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008