SVOČ
Aktualizováno dne 23.6.2016

Práce, které se umístily v rámci Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ)

v didaktice matematiky


 

2016

Fotografie ze soutěže naleznete zde.

Bakalářské práce  (MŠ)

1. cena

Lenka Černá: Labyrinty - nástroj rozvoje orientace v prostoru a rovině u předškolních dětí

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Čestné uznání

Marie Jůzková: Diagnostika úrovně porozumění číslu jako počtu u předškolních dětí

Vedoucí práce: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.


Bakalářské práce  (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Adéla Tavačová: Porovnání axiomatických systémů geometrie u Euklida a Hilberta z hlediska didaktiky matematiky

Vedoucí práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Diplomové práce učitelství prvního stupně

3. cena

Jana Bartoňová: Matematická prostředí Bludiště a Cyklostezky u žáků 1. stupně ZŠ

Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Čestné uznání

Gabriela Vlková: Pojmotvorný proces ve 2D geometrii u žáků 1. stupně ZŠ

Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

2. cena

Kateřina Pelcová: Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena

Veronika Sedláčková: Výuka matematiky metodou CLIL na 2. stupni ZŠ

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Gabriela Novotná: Reedukace formálních poznatků v matematice v prostředí individuálního doučování

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Práce z didaktiky matematiky pro speciální pedagogiku

2. cena

Anna Löffelmannová: Finanční gramotnost a její zařazení ve výuce na základních školách praktických

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Seminární práce

Čestné uznání

Linda Trpálková, Marie Dunovská: Možnosti propojení teorie a praxe didaktiky matematiky z pohledu studenta

Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

2015

Bakalářské práce  (MŠ)

2. cena

Iva Donátová: Strategie předškolních dětí v kompozici skládanek typu „pozitiv – negativ“

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

3. cena

Anna Jungrová: Grafický znak v přípravě na školní matematiku

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová


Bakalářské práce  (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Michal Sláma: Pythagorejské trojúhelníky

Vedoucí práce: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Čestné uznání

Jan Kozubek: Trisekce úhlu a duplicita krychle pomocí speciálních křivek

Vedoucí práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Diplomové práce učitelství prvního stupně

1. cena

Tatiana Mutinová: Prvky teorie grafů v učivu matematiky na 1. stupni základní školy

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Čestné uznání

Karolína Pešinová: Nástroje pro budování vlastní edukační strategie

Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena

Vladimír Bílek: Žákovské obtíže a chyby při úpravách algebraických výrazů

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena

Naďa Lundáková: Finanční matematika na základní škole

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Závěrečné práce z celoživotního vzdělávání

3. cena

Dana Žďárská: Srovnání výuky dvou učitelů matematiky

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Čestné uznání

Jan František Teister: Konstrukční úlohy jako problémová oblast v matematice I. stupně ZŠ

Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

 

2014

Bakalářské práce  (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Helena Bartlová: Metody řešení slovních úloh pomocí logiky

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Kateřina Horáková: Eukleidovské a přibližné konstrukce pravidelných mnohoúhelníků

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D..

Diplomové práce učitelství prvního stupně

2. cena

Eva Šubrtová: Uchopení matematických výukových prostředí dětmi předškolního věku (5 – 7 let)

Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D..

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena

Kateřina Vladyková: Didaktické situace v matematice na základní škole. Třídění čtyřúhelníků na základě vybraných vlastností

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2. cena

David Reichmann: Nepřímá úměrnost – žákovské strategie, analýza učebnic a didaktické praktiky učitelů

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Závěrečné práce z celoživotního vzdělávání

2. cena

Martina Čáslavová: Řešitelské strategie a obtíže žáků 6. a 7. ročníků u vybraných algebraických úloh (prostřednictvím klinických rozhovorů)

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.


2013 (zpráva o tomto ročníku SVOČ je zde)

Bakalářské práce v prezenčním studiu (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Jiří Bruna: Vybrané objekty v neeuklidovských metrikách

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Čestné uznání

Filip Devera: Řešení úloh z oblasti elektrických obvodů

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Tomáš Vitásek: Elementární funkce a definiční obor

Vedoucí práce: Mgr. Derek Pilous

 

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena

Klára Kochová: Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

 

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena

Petr Matěka: Obtíže žáků při řešení vybraných slovních úloh z výzkumu TIMSS

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena

Renata Jozeková: Způsoby využití netbooků a interaktivní tabule učiteli matematiky na základní škole

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

 

Bakalářské práce v kombinovaném studiu (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Tomáš Fabián: Konstrukce křivek u Descarta

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.

3. cena

Naďa Lundáková: Finanční gramotnost v matematice

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Martina Štefánková: Statistika a její užití ve školské matematice

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

 

Diplomové práce z didaktiky matematiky v kombinovaném studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

2. cena

Michaela Krůtová: Didaktické situace ve výuce matematiky zaměřené na výuku funkcí na druhém stupni základní školy

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

 

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

2. cena

Kamila Hrubá: Zpracování tématu desetinná čísla pro výuku matematiky v anglickém jazyce

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.


2012

 

Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Pavla Sýkorová: Do jaké míry mohly být české učebnice matematiky politicky "nevinné"? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách 1938-1952

Práce vznikla na Katedře dějin a didaktiky dějepisu, vedoucí práce: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

3. cena

Vladimír Bílek: Celá a necelá část reálného čísla

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

2. cena

Zdeňka Sýpalová: Poznávání geometrických tvarů

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání

Zuzana Muchová: Pohyb v matematice

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Barbora Pěničková: Využití japonských hlavolamů ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková


Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena

Alena Šteflíčková: Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2. cena

Veronika Havelková: GeoGebra ve vzdělávání matematice

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Čestné uznání

Karel Zavřel: Paralely ve vývoji logického myšlení žáka a v dějinách logiky

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.

2011

Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Jan Čadek: Rozpoznávání jazyka na základě frekvenční analýzy

Ved. práce: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Čestné uznání

Anna Sukniak: Jak žáci prvního stupně rozumí termínům o tělesech

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena

Zdenka Koubová: Sítě krychle jako prostředek pro rozvíjení geometrického myšlení žáků prvního stupně ZŠ

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

2. cena

Sandra Holáková: Rozvoj procesuálních číselných představ u žáků 1. stupně

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání

Věra Koudelková: Rozvoj porozumění rovnicím na 1. stupni ZŠ

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena

Lucie Šilhánová: Tandemat-didaktická hra pro výuku matematiky na střední škole

Ved. práce: Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, PhD.


Diplomové práce z didaktiky matematiky v kombinovaném studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

2. cena

Skalová Dana: Aktivní slovní zásoba vztahující se k vnímání těles u dětí ve věku 5 – 6 let (diplomová práce)

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena

Milena Trojanová: Pravděpodobnostní myšlení žáků prvního stupně základní školy

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.


2010

Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Karel Zavřel: Historie logiky jako inspirace pro vyučování matematiky

Ved. práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

2. cena

Karel Prášek: Matematika v japonských školách

Ved. práce: doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.

Čestné uznání

Veronika Havelková: Volně stažitelné geometrické programy

Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

2. cena

Michaela Králová: „Děda Lesoň“ jako motivační výukové prostředí pro hospitalizované a nemocné děti

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání

Eduard Durník: Prostorová představivost a orientace v prostoru

Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Veronika Nuslová: Atomární analýza jako nástroj pochopení myšlenkových operací žáků

Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

2. cena

Jana Boháčová: Origami jako didaktické prostředí v matematickém vzdělávání

Ved. práce: PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.

2.cena

Veronika Zítková: Práce s chybou v hodinách matematiky na francouzských školách

Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Lukáš Saulich: Úvod do práce v programu GeoGebra pomocí netradičně formulovaných úloh

Ved. práce: doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

2. cena

Lenka Landrová: Význam sloves pro orientaci v prostoru u dětí ve věku 45-60 měsíců

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena

Zuzana Sanei: Využití Montessori pomůcek v předmatematické výchově v mateřské škole

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

Čestné uznání

Martina Dědourková: Název práce: Vstupní kompetence žáků pro matematické vzdělávání na 1. stupni ZŠ

Ved. práce: RNDr. Darina. Jirotková, Ph.D.

Didaktika matematiky a informační výchovy pro speciální pedagogiku

1. cena

Barbora Brázdová: Plošné hlavolamy a jejich užití ke zvýšení matematické gramotnosti u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Ved. práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

2. cena

Jana Podrazilová: Vliv krátkodobé paměti na úspěšnost žáků na speciální škole
Ved. práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková


2009

Seminární práce

2. cena:
Autor: Veronika Nuslová
Název práce: Využití videonahrávky experimentu v přípravě budoucích učitelů 1. stupně
 

Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

2. cena:
Autor: Hana Fialová, Pavlína Harcubová
Název práce: Výukové a diagnostické možnosti prostředí Pavučiny na 1. stupni ZŠ
Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Autor: Ivanka Procházková
Název práce: Pojmotvorný proces v prostředí čtverečkovaného papíru
Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

2. cena:
Autor: Libuše Smidžárová
Název práce: Fenomény obtížnosti řešení Tangramů u dětí předškolního věku
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová
 

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

1. cena:
Autor: Marta Navrátilová
Název práce: Slovní úlohy proti toku času na 2. stupni ZŠ
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 

2. cena:
Autor: Zuzana Štíbrová
Název práce: Neeuklidovské geometrie v historii matematiky a jejich využití pro současné cíle vyučování matematice
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.
 

3. cena:
Autor: Eva Patáková
Název práce: Problem posing a problem solving v matematické soutěži
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.


2008

Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

3. cena:
Autor. Michaela Franková
Název práce: Zkoumání přijetí netradičního matematicko-didaktického prostředí u dětí předškolního věku a žáků 1. ročníku ZŠ
Ved. práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
 

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

1. cena:
Autor: Jarmila Tomanová
Název práce: Zraková paměť dětí 5-6 letých
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

3. cena:
Autor: Věra Richterová
Název práce: Vývoj stavby ze stavebnice KAPLA u tříletých dětí
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová
 


2007
 

Nediplomní práce (včetně bakalářských) Učitelství pro 1. stupeň

1. cena:
Autor: Jitka Rozová
Název práce: Role času ve slovních úlohách na 1. stupni ZŠ
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena:
Autor: Tereza Petříková
Název práce: Převody jednotek u žáků s lehkým mentálním postižením
Ved. práce: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

3. cena:
Autor: Jana Spilková
Název práce: Krychlová tělesa – didaktické využití
Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

2. cena:
Autor: Helena Čechová, Hana Klímová
Název práce: Faktory ovlivňující efektivitu učení v matematice
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

3. cena:
Autor: Petra Plichtová
Název práce: Metafora ve vyučování matematice
Ved. práce: RNDr. Václav Sýkora, CSc.


2006

Nediplomové práce (včetně bakalářských)
 

3. cena:
Autor: Eva Patáková
Název práce: Posloupnosti vyšších řádů
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Učitelství pro 1. stupeň

1. cena:
Autor: Zuzana Jalůvková
Název práce: Vliv jazyka na představy žáků o čísle na 1. stupni ZŠ
Ved. práce: doc.RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

3. cena:
Autor: Eva Patáková
Název práce: Webovská interaktivní sbírka geometrických úloh

Čestné uznání:
Autor: Zuzana Národová
Název práce: Výkladový a překladový slovník matematických termínů (francouzština, čeština) – zaměření aritmetika, algebra
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 


2005

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
1 cena:
Autor: Hana Hrabáková
Název práce: Využití Teorie didaktických situací v prostředí české školy
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 


2004
 

Učitelství pro 1. stupeň
1. cena:
Autor: Jiří Brůžek
Název práce: Magické čtverce jako zdroj činností a nápadů pro žáky i učitele
Ved.práce: prof. RNDr. Milan Koman, CSc.


Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
1. cena:
Autor: Lucie Čepelíková
Název práce: Česko – německý překladový a výkladový a německo – český překladový slovník matematické terminologie, Část: Geometrie
Ved. práce: doc.RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

1. cena:
Autor: Tereza Jindráková
Název práce: Madame du Châtelet, Newtonova Principia a infinitesimální počet
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Folta, CSc.
 


2003

Nediplomové práce
2. cena:
Autor: Eva Bomerová
Název práce:: Dvě kapitoly z elementární matematiky
Ved. práce:
 

Učitelství pro 1. stupeň
1. cena:
Autor: Jitka Michnová
Název práce: Čtverečkovaný papír jako cesta ke konstruktivistickému přístupu k vyučování geometrii
Ved.práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

1. cena:
Autor: Lucie Spurná
Název práce: Skupinová práce a styly spolupráce ve skupinovém vyučování v hodinách matematiky ve 4. ročníku ZŠ
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena:
Autor: Miluše Strnadová
Název práce: Slovní úlohy s antisignálem na prvním stupni
Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.


2002
 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
1. cena:
Autor: Jana Škvorová
Název práce: Klatovský, Apian a ti druzí (pokus o komparaci učebnic elementární matematiky v 16. století)
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Folta, CSc.

3. cena:
Autor: Jan Herman
Název práce: Přechod od číselného zadání slovní úlohy k zadání obsahujícímu algebraické prvky
Ved. práce: Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Práce vzniklé v průběhu doktorského studia (nedisertační)

Čestné uznání:
Autor: Šárka Pěchoučková
Název práce: Armáda v Kocourkově a Čínská věta
Ved. práce: Prof. RNDr. Milan Koman, CSc.
 

Čestné uznání:
Autor: Jana Příhonská
Název práce: Problem solving in the didactics of mathematics
Ved. práce: PhDr. Naďa Stehlíková, Ph.D. 

 

 
Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

YESS8

Naše katedra bude organizovat 8. letní školu pro doktorandy oboru didaktika matematiky, a sice 13.-20.8.2016 v Poděbradech. Zde je první oznámení.

Hlávkova cena pro Kláru Kochovou

Klára Kochová, doktorandka KMDM, získala (nejen) za svou diplomovou práci s názvem Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky (vedoucí D. Jirotková) prestižní ocenění, Hlávkovu cenu. Gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008